ОБЩИ УСЛОВИЯ

На електронен магазин www.foxyni.com

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Фоксини” ООД, с ЕИК 207153673, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1407, р-н Триадица, ж.к. Кръстива вада, бул./ул. “Акад. Вера Мутафчиева” 4, ет. 2, ап. 6 , наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.foxyni.com, наричан по-долу „Електронен магазин”.

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: “Фоксини” ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Триадица, ж.к. Кръстива вада, бул./ул. “Акад. Вера Мутафчиева” 4, ет. 2, ап. 6
 3. Данни за кореспонденция: hello@foxyni.com,
 4. Вписване в Търговския регистър: ЕИК 205060665 ,
 5. ДДС номер: BG205060665

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: (02) 940 20 46; факс: (02) 940 36 40; e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg; сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24; факс: 02 / 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3. Електронният магазин e достъпен на адрес в Интернет:  www.foxyni.com , чрез който Потребителите имат възможност:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да правят поръчки на стоките, публикувани на сайта на Доставчика;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Електронния магазин стоки;
 4. Да извършват електронни изявления, във връзка със сключването или изпълнението на договори с електронния магазин, чрез интерфейса на страницата на магазина, достъпна в Интернет;
 5. Да извършват всякакви плащания, във връзка със сключените договори с Електронния магазин, съгласно предоставените начини за разплащане;
 6. Да получават информация за нови стоки, предлагани от електронния магазин;
 7. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електронния магазин в Интернет;
 9. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние, за стоките, предлагани от “Фоксини” ООД, за които правото на отказ от договора е приложимо.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите критерии и условия в практиката, в потребителското и търговското право.

Чл. 5. (1) Потребителите правят поръчки (т.е. сключват договор за покупко-продажба) на стоките, предлагани от Електронния магазин и достъпни на адрес www.foxyni.com

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез електронния магазин стоки.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени на страницата на Електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Интернет магазина – www.foxyni.com.

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от него на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, направени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при регистрацията му, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика www.foxyni.comПри регистрацията Потребителят следва да въведе име и фамилия, валиден имейл адрес и телефонен номер.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутона “Регистрация”, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на писмо на посочения от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща информация за декларираните от последния данни. Едновременно с потвърждението се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. 

(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация Потребителят използва възможността за збор на негов профил, създаден в уеб социални мрежи (Google, Facebook), страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.foxyni.com

(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на приемането на общите условия при извършване на регистрация на Потребителя в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на поръчването й от Потребителя чрез електронния магазин на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства. В потвърждението се посочва и срокът за доставка на стоките. Доставчикът има право да определи различен срок за доставка за всеки един договор. При невъзможност да достави поръчаните стоки Доставчикът се задължава да информира потребителя в срок от 2 дни считано от датата на изпращане на поръчката.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 9. Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в Електронния магазин, потвърждение за приемане на общите условия и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят до този момент няма регистрация в Електронния магазин;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в Електронния магазин чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на www.foxyni.com и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

Чл.10  За закупената стока потребителят заплаща обявената в сайта цена. Доставчикът си запазва правото да въведе ограничение в количеството на заявените продукти, с оглед на цената, както и да обяви различна цена при закупуване на определено количество от даден продукт. Потребителят заплаща цената с наложен платеж  на куриера, доставил стоките, предмет на сключения договор за покупко-продажба или по банков път